Novel Coronavirus (Covid-19): It’s Implication for Improving Discipline, Manner, and Skills-Shyam Bahadur Chhatkuli and Uttam Ariyal